Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
 
Europe Packaging B.V.
Vestigings- en bezoekadres:
Keienbergweg 75
1101GE Amsterdam
Telefoonnummer : +31 (0) 85 482 23 99
KvK nummer: 80708951
BTW: NL861769557B01
 
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
ALGEMEEN GEDEELTE
I Algemene bepalingen
Deze algemene voorwaarden zijn getrapt opgebouwd, in die zin dat eerst een algemeen
deel volgt dat betrekking heeft op zowel Zakelijke afnemers als Consumenten,
vervolgens een deel dat enkel betrekking heeft op Zakelijke afnemers en tot slot een
gedeelte dat enkel betrekking heeft op Consumenten. Bij tegenstrijdigheden tussen de
algemene bepalingen en de bijzondere bepalingen voor Zakelijke afnemers of
Consumenten prevaleren de bijzondere bepalingen voor Zakelijke afnemers of
Consumenten boven de algemene bepalingen.
 1. Definities
Aanbieding(en) een Aanbieding op de website van Verkoper tot
het aangaan van een Overeenkomst om tegen
een bepaalde prijs een bepaalde hoeveelheid
Goederen te leveren;
Bulkbestelling(en) Bestellingen van 10 of meer exemplaren van
één type Goederen;
Bestelling(en) een aanbod, in de zin van artikel 6:217 BW, van
Koper om tegen de in een Aanbieding bepaalde
prijs en hoeveelheid Goederen te kopen van
Verkoper;
Bevestiging aanvaarding, in de zin van artikel 6:217 BW, van
een Bestelling van Koper op de website van
Verkoper door Verkoper;
Consument een natuurlijke persoon, niet handelend in de
uitoefening van een beroep of bedrijf;
Goederen de door Verkoper op basis van een
Overeenkomst aan of ten behoeve van Koper te
leveren Goederen;
Koper de Consument en/of Zakelijke afnemer;
Levering levering van Goederen aan Koper zoals bedoeld
in artikel 5 van de Voorwaarden;
Overeenkomst elke tussen Verkoper en Koper gesloten
overeenkomst;
Partij(en) Verkoper en Koper c.q. ieder voor zich;
Verkoper de besloten vennootschap Europe Packaging B.V., statutair gevestigd
te Amsterdam, gebruiker van deze Voorwaarden;
Voorwaarden deze algemene verkoop- en
leveringsvoorwaarden van Verkoper;
Zakelijke afnemer de wederpartij van Verkoper, handelend in de
uitoefening van beroep of bedrijf.
Algemeen
1.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en (vervolg)-
Overeenkomsten tussen Partijen en alle daaruit voorvloeiende en/of daarmee
samenhangende overeenkomsten en/of rechtsverhoudingen, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders overeengekomen tussen Partijen.
1.2. Eventuele afwijking(en) van en/of wijzigingen van hetgeen is bepaald in deze
Voorwaarden is (zijn) slechts geldig indien deze tussen Partijen schriftelijk is (zijn)
overeengekomen.
1.3. De toepasselijkheid op enige Overeenkomst van algemene of specifieke door Koper
gehanteerde voorwaarden wordt door Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen. De
voorwaarden van Koper zijn enkel van toepassing indien deze uitdrukkelijk schriftelijk
door Verkoper van toepassing zijn verklaard op enige Overeenkomst. Aanvaarding op
deze wijze van de toepasselijkheid van voorwaarden van Koper op een Overeenkomst
brengt in geen geval met zich mee dat die voorwaarden stilzwijgend ook op enige nadien
te sluiten of gesloten Overeenkomst van toepassing zijn.
1.4. Ingeval van nietigheid en/of vernietiging van één of meerdere bepalingen van de
Voorwaarden, laat dat de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen van
de Voorwaarden onverlet. Partijen zullen in overleg treden om een nietige en/of
vernietigde bepaling(en) van de Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel
geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking
van de nietige c.q. vernietigde bepaling.
1.5. Indien de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige Overeenkomst tussen
Partijen, zijn deze automatisch van toepassing op iedere nadien gesloten overeenkomst,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen tussen Partijen.
1.6. Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Voorwaarden,
prevaleert het bepaalde in een Overeenkomst. De overige bepalingen van de
Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op een Overeenkomst van toepassing.
1.7. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Voorwaarden en/of vertaling van
deze Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
1.8. Verkoper is bevoegd om alle bepalingen van deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 1. Informatie op de website en Aanbiedingen
2.1. De op de website getoonde informatie en/of afbeeldingen van Goederen betreft slechts
een indicatie van de door Verkoper aangeboden Goederen. Door Verkoper te Leveren
Goederen kunnen afwijken van door Verkoper getoonde informatie en afbeeldingen.
Koper kan geen rechten ontlenen aan de op de website getoonde informatie.
2.2. Aanbiedingen op de website van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld. Kennelijke vergissingen of fouten in een Aanbieding binden Verkoper niet.
 1. Verplichtingen van Koper
3.1. Koper garandeert dat de door hem opgegeven gegevens bij het aanmaken van een
account op de website van Verkoper alsmede de door Koper opgegeven gegevens bij het
doen van een Bestelling juist, volledig en niet misleidend zijn.
3.2. Indien de voor de uitvoering van een Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
Verkoper worden verstrekt, heeft Verkoper, na Koper in gebreke te hebben gesteld en
een redelijke termijn van zeven (7) dagen te hebben gegeven alsnog de benodigde
gegevens aan te leveren, het recht de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten
en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke
tarieven aan Koper in rekening te brengen. Een eventuele leveringstermijn vangt niet
eerder aan dan nadat Koper de gegevens aan Verkoper ter beschikking heeft gesteld.
Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Verkoper is
uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 1. Aanbieding en Overeenkomst
4.1. Een Overeenkomst komt tot stand na schriftelijke (digitale) Bevestiging door Verkoper en
wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende aanwezige
voorraad van betreffende Goederen.
 1. Prijs
5.1. Alle genoemde prijzen van Verkoper zijn in euro’s. De prijs wordt in het geval van een
Zakelijke afnemer exclusief BTW getoond, De prijs wordt voor Consumenten inclusief
BTW en eventuele andere kosten getoond.
5.2. Door Verkoper getoonde wisselkoersen zijn slechts indicatief en nooit bindend. Alle
risico’s ten aanzien van valutaverschillen en kosten voortvloeiend uit het doen van een
betalingstransactie komen altijd voor rekening van Koper.
5.3. De getoonde prijs is exclusief overige kosten, toeslagen en heffingen, waaronder
transportkosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Kortingen
kunnen alleen uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
 1. Betaling
6.1. Betaling geschiedt in Euro’s en dient steeds direct te geschieden nadat Koper een
Bestelling plaatst bij Verkoper. Betaling dient te geschieden via één van de door
Verkoper op haar website aangeboden betalingsmogelijkheden, tenzij Partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6.2. Koper heeft de plicht onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld
aan Verkoper te melden.
6.3. De door Koper gedane betalingen strekken primair in mindering op de kosten, vervolgens
in mindering op de opengevallen rente en worden tenslotte in mindering geboekt op de
oudste openstaande factuur, zelfs al vermeldt Koper dat de voldoening betrekking heeft
op een latere factuur.
 1. Eigendomsvoorbehoud en zekerheden
7.1. Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Koper geleverde
Goederen en te leveren Goederen tot aan het moment van algehele voldoening van alle
vordering(en) betreffende de tegenprestatie voor de door Verkoper aan Koper krachtens
enige Overeenkomst geleverde of te leveren Goederen of krachtens enige Overeenkomst
tevens ten behoeve van Koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter
zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van enige
Overeenkomst.
7.2. Alle door Verkoper aan Koper geleverde Goederen worden geleverd onder voorbehoud
van een (stil) pandrecht. Koper verkrijgt de eigendom van goederen na het vervallen van
het eigendomsvoorbehoud bezwaard met een (stil) pandrecht ten gunste van Verkoper.
Deze verpanding strekt tot meerdere zekerheid voor de betaling van al hetgeen
Verkoper, uit welke hoofde dan ook, van Koper te vorderen heeft.
7.3. Zolang de eigendom van geleverde Goederen niet op Koper is overgegaan mag Koper
de Goederen niet vervreemden of bezwaren, anders dan in de uitoefening van zijn/haar
beroep of bedrijf.
7.4. In het geval dat Koper in verzuim is komen te verkeren, is Verkoper te allen tijde
gerechtigd, zonder enige voorafgaande aanzegging, om de door Koper onbetaald
gebleven geleverde Goederen terug te (laten) nemen. Koper verplicht zich alle daarvoor
benodigde medewerking te verlenen, zoals, maar niet beperkt tot het bekendmaken van
de locatie van de goederen en het verschaffen van toegang tot de goederen.
7.5. Indien derden beslag leggen op de onder in eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen
dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Verkoper zo
snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
7.6. Koper is verplicht vanaf het moment van Levering tot het tijdstip van volledige betaling de
geleverde Goederen op zijn of haar kosten tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren
en verzekerd te houden op normale voorwaarden bij een deugdelijke
verzekeringsmaatschappij.
 1. Overmacht
8.1. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden in ieder geval – derhalve niet uitsluitend –
verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle  van
buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan
uitoefenen noch redelijkerwijs kan hebben en die de Levering van Goederen geheel of
ten dele tijdelijk of voor onbepaalde tijd onmogelijk maakt, in het bijzonder door, maar niet
beperkt tot: epidemieën, pandemieën, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, storm, watersnood,
werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder
geval in- en uitvoer verboden, invoerquota’s en bedrijfs- en /of machinestoringen.
8.2. Verkoper is in geval van overmacht gerechtigd om naar haar keuze de uitvoering van
desbetreffende Overeenkomst op te schorten, dan wel een Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk (buitengerechtelijk) te ontbinden. Verkoper is niet gehouden tot betaling van
enige vorm van schadevergoeding
8.3. Koper is gerechtigd een Overeenkomst te ontbinden ingeval de overmacht situatie aan
de zijde van Verkoper langer duurt dan zestig (60) werkdagen en Verkoper gedurende
voormelde periode niet in staat is geweest haar verplichtingen na te komen. Verkoper is
niet gehouden tot betaling van enige vorm van schadevergoeding.
 1. Opschorting en ontbinding
9.1. Indien een van beide Partijen tekortschiet in de nakoming van een Overeenkomst, komt
zij, na daartoe in gebreke te zijn gesteld en een redelijke termijn van veertien (14) dagen
te hebben gekregen om alsnog na te komen, in verzuim te verkeren.
9.2. Schiet Koper tekort in de nakoming van een Overeenkomst, dan verbeurt Koper, zonder
dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, aan Verkoper een direct opeisbare, niet voor
matiging vatbare boete van 25% van de netto factuurwaarde per overtreding.
9.3. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:92 lid 2 BW laat een op grond van artikel 9.2
verbeurde boete onverlet de mogelijkheid van Verkoper om aanspraak te maken op
schadevergoeding.
9.4. Verkoper is gerechtigd een Overeenkomst – zonder rechterlijke tussenkomst – met
onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van
Verkoper om (in plaats daarvan of daarnaast) nakoming of schadevergoeding te vorderen
en/of overige rechtsmaatregelen te treffen, indien:
(a) Koper op enige wijze jegens Verkoper, ook na een redelijke termijn te zijn gesteld
door Verkoper om de tekortkoming te verhelpen, tekort schiet in de nakoming van
een Overeenkomst;
(b) na het sluiten van een Overeenkomst Verkoper ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Koper niet en/of niet tijdig zal
nakomen, zulks ter vrije beoordeling van Verkoper;
(c) Koper in staat van faillissement wordt verklaard of haar faillissement of surseance is
aangevraagd of verleend, Zakelijke afnemer overgaat tot liquidatie of staking van
haar onderneming, Zakelijke afnemer een akkoord aanbiedt, beslag op (een deel)
van de activa van Zakelijke afnemer wordt gelegd of Zakelijke afnemer anderszins
insolvabel blijkt;
(d) zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van een
Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen
die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van een Overeenkomst in
redelijkheid niet van Verkoper kan worden gevergd.
9.5. Aan Koper komt de bevoegdheid tot ontbinding van een Overeenkomst slechts toe in
geval van een tekortkoming en op voorwaarde dat Verkoper, na een deugdelijke en zo
gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling , waarbij een redelijke termijn wordt
gegeven voor zuivering van de tekortkoming, (nog steeds) toerekenbaar tekortschiet in
de nakoming van wezenlijke verplichtingen onder desbetreffende Overeenkomst. De
redelijke termijn voor nakoming die door Koper wordt gesteld, dient ten minste 30 dagen
te zijn en rekening te houden met alle omstandigheden van het concrete geval.
 1. Intellectuele eigendommen
10.1. Alle (aanspraken op) bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten (in het
bijzonder maar niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten, merkenrechten,
octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en know how) en de daarbij
behorende materialen zoals (eventuele) ontwerpen, schetsen, tekeningen, documentatie,
alsmede voorbereidende materiaal daarvan van Verkoper (of haar eventuele
licentiegevers/leveranciers) blijven berusten bij Verkoper.
10.2. Indien op verzoek van Koper speciale Goederen worden geproduceerd, verleent Koper
aan Verkoper een niet-exclusieve, niet overdraagbare en onherroepelijke licentie om van
alle door haar geleverde en/of vervaardigde Goederen beeldmateriaal (waaronder
begrepen foto’s en filmmateriaal) te gebruiken voor representatie doeleinden in de
ruimste zin des woords.
10.3. Het is Koper niet toegestaan veranderingen in enig ontwerp van Verkoper aan te
brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen.
10.4. Indien door Verkoper, op verzoek van Koper speciale, voor Koper bestemde
verpakkingen worden ontworpen en/of Goederen worden samengesteld, dan blijft dat
ontwerp en/of die productsamenstelling te allen tijde het eigendom van Verkoper. Indien
Koper een Overeenkomst ontbindt, om welke reden dan ook, is Koper verplicht de door
Verkoper vervaardigde speciale Goederen, voor zover nog voorradig, tegen de laatst
gehanteerde prijs van Verkoper af te nemen.
 1. Geheimhouding
11.1. Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in
het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een Partij is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie.
11.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Verkoper
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter
aangewezen derden mede te verstrekken, en Verkoper zich ter zake niet kan beroepen
op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van
verschoning, dan is Verkoper niet gehouden tot enige schadevergoeding of
schadeloosstelling. Koper is in zulk geval evenmin gerechtigd tot ontbinding van een
Overeenkomst.
 1. Toepasselijk recht en geschillen
12.1. Op Overeenkomst(en) en alle eventueel daarmee verband houdende geschillen is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Nederlandse
internationale privaatrecht en het Weens Koopverdrag (CISG).
12.2. Alle geschillen die voortvloeien uit een Overeenkomst worden bij uitsluiting voorgelegd
aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland, locatie:
Assen.
BIJZONDER GEDEELTE
II ZAKELIJKE AFNEMERS
 1. Bulkbestellingen
13.1. Verkoper is gerechtigd om Bulkbestellingen of Bestellingen met een waarde groter dan
EUR 500,-- exclusief BTW en overige kosten, toeslagen ook na een Bevestiging zonder
opgave van reden te weigeren, zonder dat zij gehouden is tot het betalen van enigerlei
vergoeding of schade.
 1. Monsters en modellen
14.1. Door Verkoper getoonde en/of ter beschikking gestelde monsters en/of modellen worden
slechts vermoed ter beschikking te zijn gesteld bij wijze van aanduiding. De te leveren
Goederen kunnen afwijken qua kleur en patroon van het getoonde en/of ter beschikking
gestelde monster en/of model, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
14.2. Zakelijke afnemer dient de getoonde en/of toegezonden monsters en/of modellen te
keuren aan de hand van de thans geldende normen en testmethoden naar keuze van
Verkoper binnen zeven (7) dagen na Levering van de monsters en/of modellen, tenzij
Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
14.3. Aan Zakelijke afnemer ter beschikking gestelde (machine-)modellen dienen binnen
veertien (14) dagen na Levering aan Verkoper te worden geretourneerd, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Blijft Zakelijke afnemer in gebreke
met de retournering, dan mag Verkoper de daaruit voortvloeiende kosten op Zakelijke
afnemer verhalen.
 1. Levering
15.1. Levering geschiedt “Ex Works” (EXW) zoals omschreven in de meest recente Incoterms,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
15.2. Indien Verkoper zorg draagt voor vervoer/verzending van Goederen, dan geschiedt dit
voor rekening en risico van Zakelijke afnemer. Verkoper is gerechtigd de transport- en
administratiekosten in rekening te brengen bij Zakelijke afnemer, daaronder begrepen
toepasselijke invoerrechten en andere belastingen en of heffingen.
15.3. Bulkbestellingen worden in beginsel op één adres afgeleverd. Onverminderd het
voorgaande mag Verkoper Bulkbestellingen op verschillende adressen en in gedeelten
afleveren.
15.4. Verkoper mag Bestellingen in gedeelten Leveren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
overeengekomen. ledere deellevering wordt als één afzonderlijke leveringstransactie
beschouwd, met alle daaruit voortvloeiende rechtsgevolgen van dien.
15.5. Schiet Zakelijke afnemer tekort in de nakoming van enige verplichting voortvloeiend uit
een (eerdere) (deel)Levering of roept Zakelijke afnemer Bestellingen op afroep niet tijdig
af, dan is Verkoper gerechtigd verdere Leveringen op te schorten totdat Zakelijke
afnemer aan al haar verplichtingen jegens Verkoper heeft voldaan.
15.6. Verkoper behoudt zich het recht voor om kosten in rekening te brengen voor het opnieuw
versturen van Goederen indien Zakelijke afnemer zich niet aan de in artikel 17 genoemde
voorwaarden houdt.
15.7. Leveraantallen van op verzoek van Zakelijke afnemer gepersonaliseerde geproduceerde
Goederen mogen afwijken met een gemiddeld percentage van 15%. Verkoper is
gerechtigd Bestellingen niet uit te Leveren totdat de betaling van de overproductie en de
nacalculatie van verzend- en/of vrachtkosten is ontvangen.
 1. Termijnen
16.1. De levertermijn vangt pas aan na ontvangst door Verkoper van alle voor de uitvoering
van een Overeenkomst benodigde gegevens, bescheiden, (aan)betaling en, indien
overeengekomen, aanvullende zekerheden.
16.2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de Levering van Goederen
een termijn overeengekomen of opgegeven, dan heeft dit nooit te gelden als een fatale
termijn. De overeengekomen termijn is slechts indicatief. Overschrijdt Verkoper een
levertermijn, dan moet Zakelijke afnemer Verkoper eerst in gebreke stellen en een
Verkoper redelijke termijn van ten minste (veertien) 14 dagen bieden alsnog na te komen,
voordat Verkoper in verzuim komt te verkeren.
 1. Leveringsverplichtingen
17.1. Zakelijke afnemer is verplicht aan Levering en/of lossing van Goederen op het
overeengekomen afleveradres mee te werken. Blijft Zakelijke afnemer daarmee in
gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten en schade geheel voor haar rekening
verder kwalificeert dit als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een
Overeenkomst en is Verkoper gerechtigd een Overeenkomst onmiddellijk te ontbinden.
 1. Controle en reclame
18.1. Zakelijke afnemer dient de geleverde Goederen en verpakkingsmaterialen terstond bij
Levering op transportschade te controleren. Eventuele schades aan
verpakkingsmaterialen (waaronder begrepen de overdoos) dient Zakelijke afnemer op de
vrachtbrief te vermelden.
18.2. Zakelijke afnemer dient de geleverde Goederen terstond na Levering op conformiteit
(waaronder begrepen: juistheid, kwaliteit, gewicht/hoeveelheid en/of verpakking) te
controleren. Zakelijke afnemer is gehouden Verkoper terstond na ontdekking van
gebreken schriftelijk hierover in kennis te stellen, onder nauwkeurige opgave van de aard
en de grond van de klacht.
18.3. De in artikel 18.2 bedoelde reclames dienen uiterlijk binnen veertien (14) dagen na
Levering schriftelijk bij Verkoper te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige melding
worden Goederen geacht conform Overeenkomst in goede orde, compleet en zonder
gebreken aan Zakelijke afnemer te zijn geleverd en als zodanig door Zakelijke afnemer te
zijn aanvaard. De termijn bedoeld in dit artikel is een vervaltermijn.
18.4. Geringe afwijkingen ten aanzien van de opgegeven hoeveelheden en andere gegevens
(waaronder, maar niet beperkt tot, aantallen, natuurlijke kleuren, lijnen, bobbels, deuken
en haarscheuren) gelden niet als tekortkomingen. Onder geringe afwijkingen qua
aantallen wordt verstaan elke afwijking van minder dan 15% van de totaal opgegeven
hoeveelheid. In een dergelijk geval worden de Goederen geacht deugdelijk en conform
Overeenkomst te zijn geleverd.
18.5. Ingeval van Levering van niet aan een Overeenkomst beantwoorde Goederen, is
Verkoper niet tot meer of anders gehouden dan tot het herleveren van deugdelijke
Goederen ofwel het crediteren van de koopprijs, zulks ter vrije keuze van Verkoper.
18.6. Creditering van niet aan een Overeenkomst beantwoordende Goederen vindt plaats in
Euro’s. Indien dit valutaverschillen en/of kosten met zich mee brengt, komen deze voor
rekening van Zakelijke afnemer.
18.7. Indien de door Verkoper geleverde Goederen op enige wijze worden bewerkt of verwerkt,
dan wel geheel of gedeeltelijk worden beschadigd, (ver)verpakt, of niet worden
opgeslagen, vervoerd, bewaard of verwerkt overeenkomstig wettelijke voorschriften, door
Verkoper afgegeven (bewaar-, transport-, verwerk-, en andere) voorschriften dan wel
algemeen gelden gebruiken c.q. normen of indien het geleverde aan een derde wordt
verkocht, worden de Goederen geacht deugdelijk en conform Overeenkomst te zijn
geleverd.
18.8. Retournering van Goederen kan slechts geschieden nadat dit uitdrukkelijk schriftelijk is
overeengekomen met Verkoper. De kosten van de retournering komen voor rekening van
Zakelijke afnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
18.9. Ingeval van retournering van Goederen gelden de volgende retourvoorwaarden:
(a) de verpakking is ongeopend (met uitzondering van de overdoos), Goederen
onbeschadigd en de verpakking en Goederen zijn onbeschreven en vrij van stickers
en/of plakband; en
(b) het te retourneren Goed is deugdelijk verpakt (in een overdoos) en voorzien van
ingevulde reclamatie/retourbon; en
(c) creditering van retouren vindt plaats na ontvangst, controle en goedkeuring door
Verkopen en zonder vergoeding van de door Zakelijke afnemer gemaakte
verzendkosten en zonder de door Verkoper in rekening gebracht verzendkosten;
18.10. De volgende Goederen kunnen in geen geval worden geretourneerd:
(a) speciaal voor Zakelijke afnemer bestelde en/of geproduceerde Goederen;
(b) buiten Nederland geleverde Goederen;
(c) verpakkingen van voedsel-gerelateerde of hygiëne-gerelateerde Goederen waarvan
de verpakking verbroken is;
(d) Goederen waarvan de verzegeling verbroken is; en/of
(e) Bulkbestellingen of Bestellingen boven de EUR 500,-- exclusief BTW en overige
kosten, toeslagen en heffingen.
18.11. Verkoper behoudt zich het recht voor om kosten te rekenen voor het opnieuw versturen
en/of vernietigen van Goederen indien Zakelijke afnemer zich niet aan de in artikel 18.9
genoemde voorwaarden houdt.
18.12. Het inroepen van reclame ontheft Zakelijke afnemer niet van zijn afname- en/of
betalingsverplichtingen.
 1. Verrekening en aanvullende zekerheid
19.1. Verkoper mag steeds al hetgeen zij aan Zakelijke afnemer schuldig is verrekenen met
hetgeen Zakelijke afnemer, al dan niet opeisbaar, onder voorwaarden of tijdsbepaling,
aan Verkoper schuldig is.
19.2. Zakelijke afnemer mag nooit een vordering op Verkoper verrekenen met hetgeen zij, uit
welke hoofde dan ook, aan Verkoper verschuldigd is. Bezwaren tegen de hoogte van een
factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
19.3. Verkoper mag op basis van haar inschatting van de kredietwaardigheid van Zakelijke
afnemer te allen tijde aanvullende zekerheidstelling verlangen. Zakelijke afnemer is
verplicht op het eerste verzoek van Verkoper alle handelingen te verrichten voor het
mogelijk maken van deze (verplichte) zekerheidstelling.
 1. Niet tijdige betaling
20.1. Indien Zakelijke afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is
Zakelijke afnemer van rechtswege, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, in
verzuim. Zakelijke afnemer is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente
over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Zakelijke afnemer
in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Bovendien zal Zakelijke afnemer gehouden zijn tot volledige vergoeding van de
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle volledige daadwerkelijke
kosten berekend voor (proces)rechtsbijstand en juridisch advies, zoals volledige
deurwaarders- en advocaatkosten en eventueel kosten van andere derden, welke
verband houden met de innig van de vordering, waarvan de hoogte wordt bepaald op
minimaal 15% van het totale openstaande bedrag (exclusief BTW), met een minimum
van € 350,- (zegge: driehonderdenvijftig euro).
 1. Bewijs
21.1. Verkoper administreert de rechten en verplichtingen die zij heeft in een Overeenkomst
jegens Zakelijke afnemer. De administratie van Verkoper geldt in relatie met Zakelijke
afnemer als volledig en dwingend bewijs tussen Partijen, een en ander behoudens
tegenbewijs.
21.2. In het kader van het eigendomsvoorbehoud en het voorbehouden pandrecht van
Verkoper, zoals bedoeld in artikel 6, komen Partijen overeen dat in het geval van
(oneigenlijke) vermenging – voor zover dit niet anders door Verkoper en/of Zakelijke
Afnemer aangetoond kan worden – bij Zakelijke afnemer aanwezige Goederen (deels)
worden geacht te zijn geleverd door Verkoper en derhalve onder het
eigendomsvoorbehoud of het voorbehouden pandrecht van Verkoper vallen. Hierbij
zullen Partijen rekening houden met alle door Zakelijke afnemer ontvangen Goederen
over de twaalf (12) maanden voorafgaand aan het inroepen van Verkoper van haar
eigendomsvoorbehoud en/of voorbehouden pandrecht. Het totaal door Zakelijke afnemer
ontvangen Goederen, zoals bedoeld in de voorgaande zin, wordt pro rata parte
omgeslagen over de op dat moment aanwezige Goederen. Waarbij het pro rata parte
deel dat geleverd zou zijn door Verkoper, wordt geacht onder het eigendomsvoorbehoud
of voorbehouden pandrecht van Verkoper te vallen.
 1. Aansprakelijkheid en schadevergoeding
22.1. Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade, rechtstreeks voortvloeiende uit
toerekenbare tekortkomingen en direct verband houdende met (de uitvoering van) een
Overeenkomst. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door of verband
houdende met:
(a) niet behoorlijke naleving van wettelijke voorschriften en/of door Verkoper afgegeven
bewaar-, transport-, verwerk- gebruik- en andere voorschriften;
(b) niet behoorlijke naleving van algemeen geldende gebruiken c.q. normen met
betrekking tot de Goederen;
(c) door of namens Zakelijke afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
(d) gevolgschade;
(e) omzet en/of winstderving;
(f) verlies aan goodwill;
(g) gemiste besparingen;
(h) gedane investeringen;
(i) bedrijfsstagnatie c.q. stilstand en/of kosten gemaakt ter voorkoming, vaststelling of
beperking daarvan;
(j) kosten gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte van indirecte schade.
22.2. Voor zover Verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is die aansprakelijkheid, uit welke
hoofde dan ook, te allen tijde beperkt tot maximaal tweemaal de netto factuurwaarde
(derhalve zonder btw en bijkomende kosten en/of heffingen) van de geleverde goederen
dan wel tot het bedrag dat door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Verkoper in
het desbetreffende geval wordt uitbetaald op basis van een schaderapportage, te
vermeerderen met het eigen risico van Verkoper.
22.3. Indien Verkoper tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden
tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
22.4. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de
toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval.
22.5. De in dit artikel opgenomen beperkingen en/of uitsluitingen van de aansprakelijkheid
gelden ook ten gunste van het personeel van Verkoper en de hulppersonen die door
Verkoper bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken zijn. Dit artikel is een
derdenbeding zonder tegenprestatie.
 1. Vrijwaring
23.1. Zakelijke afnemer vrijwaart Verkoper voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde
dan ook, die in verband met de uitvoering van een Overeenkomst schade lijden en
waarvan de oorzaak aan andere dan aan Verkoper toerekenbaar is.
23.2. De in artikel 23.1 opgenomen vrijwaring geldt ook ten gunste van het personeel van
Verkoper en de hulppersonen die door Verkoper bij de uitvoering van een Overeenkomst
betrokken zijn.
23.3. Indien Verkoper uit hoofde van een in artikel 23.1 door derden wordt aangesproken, dan
is Zakelijke afnemer gehouden Verkoper zowel buiten als in rechte bij te staan en
onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht
Zakelijke afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is
Verkoper, zonder Zakelijke afnemer daartoe in gebreke te hoeven stellen, gerechtigd zelf
daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Verkoper en eventuele
derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Zakelijke
afnemer.
III Consumentenbepalingen
 1. Levering
24.1. Als plaats van Levering heeft te gelden het door Consument aan Verkoper opgegeven
adres.
 1. Te late betaling
25.1. Indien Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is Consument
nadat hij door Verkoper op de te late betaling is gewezen en een termijn van veertien (14)
heeft gekregen om alsnog aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen, na het uitblijven
van betaling over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
Verkoper mag de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te
brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot
€ 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,=
met een minimum van € 40,=. Verkoper kan ten voordele van Consument afwijken van
genoemde bedragen en percentages.
 1. Herroepingsrecht
26.1. De Consument kan voor zover het herroepingsrecht niet is uitgesloten in artikel 30.1 van
deze Voorwaarden een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Goed
gedurende de wettelijke Bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen
ontbinden. Verkoper mag de Consument vragen naar de reden van herroeping,
laatstgenoemde is niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
26.2. De in lid 1 genoemde Bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf
door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Goed heeft
ontvangen, of:
(a) als Consument in eenzelfde kooptransactie meerdere Goederen heeft besteld: de
dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Goed heeft
ontvangen. Verkoper mag, mits hij Consument hier voorafgaand aan het
bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een kooptransactie van
meerdere Goederen met een verschillende levertijd weigeren;
(b) als de Levering van een Goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de
dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of
het laatste onderdeel heeft ontvangen.
 1. Verplichtingen van Consument tijdens de bedenktijd
27.1. Tijdens de bedenktijd dient Consument zorgvuldig om te gaan met de geleverde
Goederen. Consument pakt het Goed slechts uit of gebruikt Goederen slechts in de mate
die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Goederen vast te stellen.
Het uitgangspunt hierbij is dat Consument Goederen slechts mag hanteren en
inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
27.2. Consument is enkel aansprakelijk voor waardevermindering van de geleverde Goederen
die het gevolg zijn van een manier van omgaan met de geleverde Goederen die verder
gaan dan toegestaan in artikel 27.1.
27.3. Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van geleverde Goederen als
Verkoper hem niet voor of bij het aangaan van een Overeenkomst alle wettelijk verplichte
informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 1. Uitoefening van het herroepingsrecht door Consument en de daaraan verbonden
kosten
28.1. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de
Bedenktijd door middel van het Modelformulier of op andere ondubbelzinnige wijze aan
Verkoper. Dit Modelformulier is terug te vinden op de website van Verkoper.
28.2. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de in
lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het Goed terug, of overhandigt hij dit aan
Verkoper. Dit hoeft niet als Verkoper heeft aangeboden het Goed zelf af te halen. De
Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het Goed
terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
28.3. De Consument zendt het Goed terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs
mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Verkoper verstrekte
redelijke en duidelijke instructies.
28.4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht
ligt bij de Consument.
 1. Verplichting van Verkoper bij herroeping
29.1. Als Verkoper de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze
mogelijk maakt, stuurt Verkoper na ontvangst van deze melding onverwijld een
ontvangstbevestiging.
29.2. Verkoper vergoedt betaling(en) van de Consument onverwijld doch binnen veertien (14)
dagen volgend op de dag waarop de Consument Verkoper de herroeping meldt. Tenzij
Verkoper aanbiedt het Goed zelf af te halen, mag Verkoper wachten met terugbetalen tot
Verkoper het Goed heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het Goed heeft
teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
29.3. Verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft
gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling
geschied kosteloos voor de Consument.
 1. Uitsluiting herroepingsrecht
30.1. De navolgende Goederen zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:
(a) verzegelde Goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet
geschikt zijn om te worden teruggezonden en/of waarvan de verzegeling na Levering
is verbroken
(b) gepersonaliseerde Goederen;
(c) Goederen die na Levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere
(gelijksoortige) producten.
 1. Klachtenregeling
31.1. Klachten over de uitvoering van een Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat
Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven per email worden ingediend bij Verkoper.
31.2. Bij Verkoper ingediende klachten worden binnen een redelijke termijn gerekend vanaf de
datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door Verkoper binnen een redelijke termijn van dertig (30)
dagen na ontvangst van de klacht bericht van de ontvangst en een indicatie wanneer
Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
31.3. Consument dient Verkoper in ieder geval vier (4) weken de tijd te geven om de klacht in
onderling overleg op te lossen. Na deze termijn kunnen geschillen aan de bevoegde
rechter worden voorgelegd
 1. Overige bepalingen
32.1. Wijzigingen in deze Voorwaarden zullen voor Consumenten slechts van kracht zijn nadat
deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij
toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor Consument
meest gunstige bepaling zal prevaleren.
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »